Pengertian dan 25 Contoh Majas Anafora¬†– Majas Anafora adalah sebuah wacana yang mengungkapkan sesuatu dengan gaya bahasa dengan menggunakan pengulangan kata dengan tujuan menguatkan kesan estetika terhadap makna tertentu dalam […]