Pengertian dan Contoh Majas Antitesis – Majas antitestis ialah suatu pengungkapan bergaya bahasa dalam wacana yang menyatakan dua hal yang saling berlawanan. Kedua hal tersebut tidak hanya saling berlawanan, melainkan […]

Pengertian, Jenis, & Contoh Majas Pertentangan – Majas Pertentangan adalah sebuah ungkapan gaya bahasa yang menjelaskan maksud tertentu dengan menggunakan peryataan kalimat yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Pernyataan berlawanan […]